Logo ACMAT

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

E S T A T U T S

ÍNDEX

- TÍTOL PRIMER -

- TÍTOL QUART -

- TÍTOL CINQUÈ -

Denominació, naturalesa, àmbit, domicili i duració.

Organització i funcionament.

Règim Electoral

ARTICLE 1.- Denominació ARTICLE 12.- Registre ARTICLE 29.- Eleccions
ARTICLE 2.- Naturalesa ARTICLE 13.- Organització ARTICLE 30.- Electors
ARTICLE 3.-

  Assemblea General

ARTICLE 31.- Candidats
ARTICLE 4.- Àmbit ARTICLE 14.- Definició
ARTICLE 5.- Domicili ARTICLE 15.- competència

- TÍTOL SISÈ -

ARTICLE 6.- Duració ARTICLE 16.- Reunions

Règim Econòmic

Comitè Directiu

ARTICLE 32.- Recursos

- TÍTOL SEGON -

ARTICLE 17. Definició ARTICLE 33.- Administració
Composició, finalitats i competències. ARTICLE 18.- Competència ARTICLE 34.- Règim Admtiu.
ARTICLE 7.- Composició ARTICLE 19.- Reunions
ARTICLE 8.- finalitats ARTICLE 20.- President
ARTICLE 9.- competència ARTICLE 21.- Facultats

- TÍTOL SETÈ -

ARTICLE 22.- Vice-presidents

Dissolució i liquidació

- TÍTOL TERCER -

ARTICLE 23.- Secretari ARTICLE 35.- Dissolució

Drets i deures dels membres.

ARTICLE 24.- Comissions ARTICLE 36.- Comissió Liquidadora
ARTICLE 10.- drets ARTICLE 25.- Cessaments ARTICLE 37.- Responsabilitats
ARTICLE 11.- deures ARTICLE 26.- Director-Gerent
ARTICLE 27.- Règim de Vots
ARTICLE 28.- Delegació vot

E S T A T U T S

 

- TÍTOL PRIMER -

 Denominació, naturalesa, àmbit, domicili i duració.

ARTICLE 1.- L’Associació Catalana de Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, en endavant, ACMAT és una entitat organitzativa constituïda a l’empara de la Llei 19/1977, de primer d’abril, sobre regulació del dret d’Associació Professional, Reial Decret 873/1977, de 22 d’abril, i Disposicions Complementàries, per a la coordinació, gestió, foment, representació i defensa dels interessos comuns dels seus membres.

Queden excloses de l’àmbit de representació i gestió de l’associació les activitats, funcions, atribucions i obligacions que desenvolupen les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social en la seva condició d’Entitats Col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social, les quals es realitzaran per cada una de les mateixes Mútues, i mitjançant els seus propis òrgans, d’acord amb el que es disposa la Llei General de la Seguretat Social i les seves normes de desenvolupament o complementàries.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 2.- ACMAT està dotada de personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per l’acompliment de les seves finalitats.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 3.- L’associació és un òrgan independent, sense perjudici de poder associar-se amb altres organitzacions si així ho acorda la seva Assemblea General.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 4.- L’àmbit territorial d’ ACMAT es circumscriu a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 5.- L’associació estableix el seu domicili social a Barcelona, carrer del Bruc, 72-74.

Aquest domicili podrà ser canviat per acord del Comitè Directiu.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 6.- ACMAT té duració indefinida.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

- TÍTOL SEGON -

Composició, finalitats i competències

ARTICLE 7.-

1.- Poden ser membres de ple dret de l’Associació, les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social, que tinguin la seva sèu social dins del territori delimitat en l'ARTICLE 4.

2.- Previ acord de l’Assemblea General podran ser també membres, aquelles Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social que sense tenir el seu domicili social a Catalunya, tinguin reconeguda la seva capacitat d’actuació en el mencionat àmbit.

3.- Per adquirir la condició de membre d’ACMAT, l’Entitat interessada haurà de sol·licitar-ho al President de l’associació. La seva incorporació es decidirà, provisionalment, pel Comitè Directiu i es sotmetrà a ratificació per l’Assemblea General en la primera reunió que es celebri.

4.- La condició de membre es perd:

a) Per renúncia de l’associat.

b) Per separació acordada per l’Assemblea, amb motiu d’actuacions contràries als estatuts o reglaments de l’Associació o incompliment dels acords estatutariament adoptats.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 8.- ACMAT té com a finalitats fonamentals:

1.- Fomentar i defensar el sistema actual de col·laboració de la iniciativa privada en la gestió de la Seguretat Social.

2.- Promoure i defensar la unitat organitzativa mutual.

3.- Propiciar, dins del seu àmbit, el desenvolupament i perfeccionament de l’acció mutual, com a mitjà per a col·laborar a assolir una situació social progressivament més justa.

4.- Defensar els interessos generals i comuns de les Mútues associades i procurar la millor harmonia entre elles.

5.- Participar en les estructures organitzatives professionals, en la mesura en que aquestes representin i defensin interessos generals que afectin a les Mútues associades.

6.- Postular l’ampliació del camp d’acció mutual.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 9.- Per a assolir els objectius proposats, dins de l’àmbit que estableix l'ARTICLE 1 d’aquests estatuts, és competència de l’associació:

1.- Representar, gestionar i defensar els interessos comuns de les Mútues associades davant totes les instàncies, bé siguin representatives, de gestió o de decisió, en els plans socioeconòmics, culturals i administratius.

2.- Fomentar la incorporació a l’associació de les Mútues del seu àmbit, propiciant la unitat i solidaritat d’aquestes.

3.- Estudiar tota mena de problemes que es plantegin amb caràcter comú a les Mútues associades, acordar les solucions pertinents i establir les consegüents línies d’actuació comú.

4.- L’estudi específic dels aspectes laborals, concretament els relatius a salaris, conflictivitat, contractació col·lectiva i productivitat, establint les oportunes relacions amb les organitzacions professionals dels treballadors del corresponent àmbit i amb l’administració pública.

5.- Establir i facilitar serveis d’interès comú o específic que requereixin les Mútues Associades.

6.- Promoure l’avanç dels mètodes i tècniques de gestió mutual, particularment mitjançant la realització i difusió de la investigació, l’organització i funcionament dels oportuns mitjans de formació i informació.

7.- Establir, mantenir i fomentar les pertinents relacions amb Entitats de naturalesa o finalitat afins.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

- TÍTOL TERCER -

Drets i deures dels membres.

ARTICLE 10.- Són drets de les Mútues associades:

1.- Formar part, amb veu i vot, de l’Assemblea general de l’associació.

2.- Elegir i ser elegits per a llocs de representació i càrrecs directius.

3.- Intervenir en la gestió econòmica i administrativa d’ACMAT.

4.- Informar i ser informats oportunament de les actuacions de l’associació i de les qüestions que afectin a les Entitats que representen.

5.- Expressar lliurement les seves opinions en assumptes d’interès mutual i associatiu i formular propostes i peticions als òrgans de govern.

6.- Instar a l’associació a què adopti les mesures oportunes per a la defensa dels interessos a què es refereix l'ARTICLE 1 d’aquests estatuts, sempre que estiguin compresos en el seu àmbit de competències.

7.- Utilitzar els serveis de que disposi ACMAT.

8.- Contribuir amb els seus vots a l’adopció d’acords de l’Assemblea general i dels altres òrgans per als que fossin elegits.

9.- Designar representant en l’Assemblea general i en els altres òrgans per als que fossin elegits.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 11.- Són deures de les Mútues associades:

1.- Complir els acords vàlidament adoptats per l’associació.

2.- No entorpir, directa o indirectament, les activitats de l’associació.

3.- Facilitar informació sobre les qüestions que no tinguin naturalesa reservada, quan sigui requerida pels òrgans de govern d’ACMAT i mantenint aquesta associació l’adequada reserva.

4.- Satisfer a l’associació quotes en la quantitat i forma establertes per l’Assemblea general

5.- Participar en l’elecció dels membres dels diferents òrgans de govern d’ACMAT.

6.- Desenvolupar les tasques per a les quals van ser elegides.

7.- Ajustar la seva actuació a les lleis, reglaments en vigor, les normes estatutàries, i acords dels òrgans directius

8.- Respectar la lliure manifestació de parers i no entorpir directa o indirectament les activitats de l’associació.

9.- Assistir a les reunions a les que fossin convocades.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

- TÍTOL QUART -

Organització i funcionament.

ARTICLE 12.- ACMAT portarà el registre adient en el que constin les Entitats, i els seus representants, als efectes de que en tot moment, es pugui saber la composició de l’associació i la dels seus òrgans de govern.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 13.-

1.- Són òrgans de govern d’ACMAT:

 • L’ Assemblea General.

 • El Comitè Directiu.

2.- Són membres directius de l’associació:

 • El President.

 • Els Vice-presidents

 • El Secretari

 • Els Vocals del Comitè Directiu en l’exercici del càrrec que ostenten segons els presents Estatuts.

 

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

Assemblea General

ARTICLE 14.- L’Assemblea General és l'òrgan suprem de govern i decisió d’ACMAT i es composa de totes les Mútues associades que participen, mitjançant el representant que lliurement designin, i estiguin al corrent de les seves obligacions socials.

1.- Cada mútua associada disposarà d’un vot en l’Assemblea. general, excepte en els temes que s’inclouen en el punt següent.

2.- Per a l’aprovació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris, així com per al establiment de quotes, s’estableix el següent règim per a l’adopció d’acords:

 • Fins a 1 % 1 vot

 • de 1 % a 2% 2 vots

 • de 2 % a 5% 3 vots

 • de 5 % a 10 % 4 vots

 • de 10% a 20% 5 vots

 • de 20% en endavant 6 vots

Els percentatges referits seran calculats proporcionalment a les quotes d’Accidents de Treball i Malalties professionals recaptades dins de l’àmbit de la comunitat de Catalunya per cada una de les Mútues associades en l’últim exercici tancat.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 15.- És de l'exclusiva competència de l’Assemblea general:

1.- Refrendar i reformar els Estatuts.

2.- Aprovar els programes i plans d’actuació d’ACMAT.

3.- Elegir al President i els membres del Comitè Directiu.

4.- Conèixer la gestió del Comitè Directiu.

5.- Fixar les quotes a satisfer per les Mútues associades, d’acord amb les normes d’aquests Estatuts.

6.- Aprovar els pressupostos ordinaris, així com l’aprovació de la liquidació de comptes anual.

7.- Aprovar els corresponents pressupostos extraordinaris per a l’establiment de serveis no previstos que requereixin l’ampliació del pressupost ordinari, així com per a atendre obligacions i serveis de caràcter extraordinari.

8.- Ratificar les admissions de membres i acordar-ne la baixa.

9.- Ratificar l’atribució de vots en l’Assemblea general dels seus nous membres.

10.- Acordar el cessament dels càrrecs directius.

11.- Adoptar acords sobre fusió, incorporació o associació amb altres organitzacions amb el mateix àmbit subjectiu i objectiu.

12 Aprovar la memòria anual d’activitats.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 16.- L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari dins dels sis primers mesos de l’any, per a estudiar i, si s’escau, aprovar la gestió social, procedir a la renovació de càrrecs Directius, aprovar els comptes i establir el pressupost.

Amb caràcter extraordinari, podrà celebrar-se Assemblea general a iniciativa del President o a petició de 2/3 del Comitè Directiu, o quan ho sol·liciti la tercera part dels components de l’Assemblea general, indicant l’ordre del dia.

La convocatòria de l’Assemblea la farà el President amb vuit dies de antelació com a mínim a la data de la reunió, amb indicació del lloc, dia i hora d’aquesta, així com de l’ordre del dia a tractar.

En cas d’extraordinària urgència o necessitat apreciada pel President i/o el Comitè Directiu, i sota la seva responsabilitat, podrà convocar-se mitjançant escrit o telegrama cursat amb cinc dies d’anticipació a la celebració, amb expressió de l’ordre del dia.

L’Assemblea general quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si estéssin presents o representats la meitat més un dels associats. Per a la celebració de l’Assemblea en segona convocatòria no serà necessari cap quòrum d’assistència, podent tenir lloc després de mitja hora de la primera convocatòria.

Els acords s'adoptaran per la majoria dels assistents.

En els casos de modificació d’Estatuts, fusió, absorció, integració en altres Entitats, així com en les matèries referides en l'ARTICLE 14.2 d’aquests Estatuts, per a la seva aprovació es requerirà en primera convocatòria el vot favorable de 2/3 parts del total de vots possibles segons l’escalat de l'ARTICLE 14.2. En el supòsit de dissolució de l’associació, també es requerirà el vot favorable de dues terceres parts dels vots de l’Assemblea General d’acord amb el que s’estableix en l'ARTICLE 35 dels Estatuts.

En segona convocatòria els acords referits en el paràgraf anterior s'aprovaran pel vot favorable de la meitat més un dels vots possibles segons l’escalat de l'ARTICLE 14.2

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

Comitè Directiu

ARTICLE 17.- El Comitè Directiu és l'òrgan permanent de govern, gestió administrativa i direcció de l’associació i es composarà de President i fins un màxim de 12 vocals i un mínim de 5, elegits per l’Assemblea general per majoria de vots.

El Comitè Directiu designarà, entre els seus membres, un Vice-president primer, un Vice-president segon i un Secretari.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 18.- El Comitè Directiu té les següents atribucions:

1.- Dirigir les activitats de l’associació en el marc de les seves competències.

2.- Desenvolupar els plans i programes d’actuació fixats per la Assemblea general i disposar el que calgui per a l’execució dels acords d’aquesta.

3.- Adoptar acords relacionats amb la interposició de qualsevol mena de recursos.

4.- Establir, dins de les possibilitats pressupostàries, els serveis que es considerin oportuns, designant al efecte el personal adequat a la funció que se li assigni.

5.- Admetre o refusar, amb caràcter provisional, les sol·licituds d’associació de nous membres.

6.- Elaborar la memòria anual d’activitats, per a la seva aprovació per l’Assemblea general.

7.- Elaborar els pressupostos i estats comptables, per a la seva aprovació per la Assemblea general.

8.- Decidir en matèria de cobraments i ordres de pagament.

9.- Vetllar per l’eficaç funcionament dels serveis d’ ACMAT.

10.- Adoptar acords referents a l’adquisició i disposició de bens.

11.- Proposar a l’Assemblea general la constitució de comissions especials permanents i acordar la constitució de les temporals.

12.- Constituir la mesa en les reunions de la Assemblea general, amb vot en aquesta.

13.- Les que li delegui l’Assemblea general.

14.- Totes les atribucions que no hagin estat encomanades expressament a altres òrgans de govern.

15.- Adoptar acords de la competència de l’Assemblea general quan la urgència sigui tan extrema, que esperar a la reunió d’aquella impliqui la pèrdua d’oportunitat de la decisió. En aquests casos haurà d’acordar-se simultàniament la convocatòria de l’Assemblea per a sotmetre l’acord a ratificació; sense aquest requisit, l’acord no tindrà validesa ni tan sols provisional.

16.- Nomenar i cessar al Director-Gerent de la qual cosa informarà a l’Assemblea general, sense perjudici de que el mateix dret pugui ser exercitat per l’Assemblea General.

17.- Interpretar aquests Estatuts en aquelles qüestions que li siguin sotmeses pels associats, elevant la seva decisió a l’Assemblea general quan sigui procedent.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 19.- El Comitè Directiu es reunirà com a mínim una vegada al trimestre i tants cops com sigui necessari, per decisió del President, o d’una tercera part dels components. Per a la seva convocatòria, regiran les normes de l'ARTICLE 16, corresponent al President redactar l’ordre del dia.

També es podrà reunir, sense necessitat de convocatòria prèvia ni ordre del dia, si estant presents tots els membres, coincidissin unànimement en constituir-se en sessió per a tractar determinades qüestions.

El Comitè Directiu prendrà els seus acords per majoria simple dels membres assistents

A cada membre li correspondrà un vot.

De cada reunió s’aixecarà acta pel secretari o persona que exerceixi les seves funcions, amb el vist-i-plau del President als efectes de la seva incorporació al llibre corresponent.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

President

ARTICLE 20.- El President d’ ACMAT que ho serà al mateix temps del Comitè Directiu, serà elegit per l’Assemblea general.

La duració del seu mandat serà de tres anys, podent ser reelegit.

En el cas de vacant de la Presidència, serà substituït pel Vice-president primer, el qual, en el termini de dos mesos, convocarà eleccions al càrrec conforme amb el que està previst en el títol cinquè d’aquests Estatuts.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 21.- Són facultats del President:

1.- Representar a l’associació i realitzar, en el seu nom, tota mena d’actuacions judicials o extrajudicials sense més limitació que les establertes en aquests Estatuts.

2.- Atorgar poders de representació tècnica-processal sense cap limitació.

3.- Convocar les reunions de l’Assemblea general i del Comitè Directiu, presidir-les i dirigir els seus debats, vigilant l’execució dels acords.

4 - Complir i fer complir els presents Estatuts i els acords dels òrgans de govern d’ACMAT.

5 - En tots els òrgans que presideix, el seu vot és de qualitat.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

Vice-presidents

ARTICLE 22.- El Vice-president primer, substituirà al President en cas d’absència o vacant del President.

El Vice-president segon substituirà al Vice-president primer en cas d’absència o vacant d’aquest últim.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

Secretari

ARTICLE 23.- El Secretari redactarà les actes de les reunions de les Assemblees generals i Comitès Directius en els seus llibres corresponents, les signarà i subscriurà junt amb el President i expedirà les oportunes certificacions sobre els acords que constin en elles, essent necessari que portin el vist-i-plau del President. En cas d’absència o vacant del Secretari, aquest serà substituït pel Vocal present de menys edat.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

Comissions Especialitzades

ARTICLE 24.- L’associació podrà constituir, en el seu sí, comissions de naturalesa especialitzada, amb caràcter temporal o permanent.

Les de caràcter temporal podran ser constituïdes pel Comitè Directiu amb la duració que s’assenyali en cada cas. L’acord de constituir les de caràcter permanent haurà de ser adoptat per l’Assemblea general, a proposta del Comitè Directiu.

Les comissions especialitzades, es constituiran a la vista de les peticions formulades pels membres de l’Assemblea general i el seu President serà designat pel Comitè Directiu, a proposta del President d’ACMAT.

Els criteris de les comissions especialitzades, per a que tinguin efectivitat, hauran de ser ratificats per l’Assemblea general o pel Comitè Directiu, segons les seves respectives competències.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

Cessament dels Càrrecs Directius

ARTICLE 25.- Els càrrecs directius de l’associació cessaran:

1.- A petició pròpia.

2.- Per cessar com a representant de la mútua associada. Si el fet afectés al President, el Comitè Directiu sotmetrà a l’Assemblea general el nomenament del nou President, en compliment del que es disposa en l’ Art. 20 dels presents Estatuts.

3.- Per acord de l’Assemblea general adoptat per la meitat més un dels vots de l’Assemblea.

4.- Per finalitzar el mandat.

Son càrrecs directius, els components del Comitè Directiu.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

Director Gerent

ARTICLE 26.- La direcció del funcionament tècnic i administratiu d’ACMAT es durà per un Director Gerent, càrrec retribuït i que no guardarà cap mena de relació professional amb cap de les Mútues associades.

El Director Gerent dependrà directament del President i, a través del mateix, del Comitè Directiu, podent-se-li atorgar poders notarials que incloguin totes les facultats que el Comitè Directiu estimi oportú.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

Règim dels acords

ARTICLE 27.- Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots vàlidament emesos, excepte en els supòsits pels quals s’exigeixi expressament en aquests Estatuts un règim distint d’adopció d’acords

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 28.- Tot membre d’un òrgan col·legiat pot delegar la seva facultat de vot en un altre membre del propi òrgan. La delegació ha de ser escrita per a la sessió concreta de que es tracti i no condicionada, sense que cap membre pugui ostentar la representació de més de cinc associats.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

- TÍTOL CINQUÈ -

Règim Electoral

ARTICLE 29.- Els càrrecs directius seran elegits per l’Assemblea general mitjançant sufragi lliure i secret amb una duració de tres anys. Anualment es renovaran per terceres parts, i es designaran en les dues primeres renovacions, els que hagin de cessar per sorteig.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 30.- Seran electors tots els representants de les Mútues associades en la Assemblea general, essent necessari que els seus representants estiguin al corrent de pagament a l’Associació.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 31.- Qualsevol associat podrà presentar-se com a candidat a Vocal del Comitè Directiu per decisió pròpia. Per ser candidat al càrrec de President, serà necessària la presentació pels representants de, com a mínim, tres Mútues associades.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

- TÍTOL SISÈ -

Règim econòmic

ARTICLE 32.- ACMAT té plena autonomia per a l’administració i disposició dels seus propis recursos, que estaran integrats per:

1.- Les quotes ordinàries i extraordinàries aportades per les Mútues associades, establertes en funció del que designi l’Assemblea, i que seran calculades en proporció al volum de recaptació de quotes d’Accidents de Treball i Malalties professionals en l’àmbit de la comunitat de Catalunya en l’últim exercici tancat.

S’entendrà per quotes ordinàries, aquelles aportacions de les Mútues associades per al desenvolupament de les activitats i funcionament de l’Associació, d’acord amb allò previst en el pressupost ordinari.

Seran quotes extraordinàries les que amb tal caràcter es prevegin en els pressupostos extraordinaris a que es refereix l'ARTICLE 15

2.- Els interessos i productes dels seus bens.

3.- Les aportacions, subvencions i donatius.

4.- Qualsevol altre no contrari a la Llei.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 33.- Els recursos de l’associació seran administrats amb subjecció a aquests Estatuts, en la forma que acordin els òrgans de govern i s'aplicaran al compliment de les seves finalitats.

Tot representant en l’Assemblea general d’una mútua associada, tindrà accés al examen de la documentació corresponent durant els trenta dies naturals anteriors a la data en que la liquidació de comptes es sotmeti a aprovació.

El funcionament econòmic d’ACMAT, es desenvoluparà en regim de pressupost ordinari i, en el seu cas, extraordinari que seran confeccionats pel Comitè Directiu i aprovats per la Assemblea general, en els termes i forma previstos en l'ARTICLE 16 d’aquests Estatuts

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 34.- El règim administratiu d’ACMAT serà el de comptabilitat i caixa única.

L’obertura de comptes i disposició de fons de l’associació dipositats en Entitats bancàries i afins, requerirà dues signatures conjuntes i mancomunades.

El Director Gerent podrà disposar de signatura conjuntament amb qualsevol de les signatures reconegudes o en solitari fins als límits que a aquests efectes assenyali el Comitè Directiu.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

Dissolució i liquidació

ARTICLE 35.- L’Assemblea general és l’únic òrgan facultat per a acordar la dissolució d’ACMAT en sessió convocada per aquest exclusiu objecte.

La proposta de dissolució tan sols la pot fer el Comitè Directiu per acord unànime dels seus membres, o la meitat de l’Assemblea General.

La validesa de l’acord de dissolució estarà sotmès al vot favorable de les dues terceres parts dels vots de l’Assemblea general, conforme amb el que està previst en l'ARTICLE 16 d’aquests Estatuts.

L’Assemblea nomenarà fins a tres compromissaris, no directius, per a formar part de la comissió liquidadora.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 36.- En cas de dissolució, el Comitè Directiu i els compromissaris nomenats per l’Assemblea general es constituiran en Comissió Liquidadora, que procedirà al compliment de les obligacions pendents i a la liquidació de l’Associació.

Quan la liquidació de l’Associació resulti excedent, la Comissió Liquidadora sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General les operacions liquidatòries i la corresponent proposta de repartiment entre els socis, el qual s’efectuarà en proporció a les quotes aportades per cada una de les Mútues associades l’últim exercici liquidat, tenint en compte l’origen i la naturalesa dels fons. L’acord d’aprovació de la liquidació, junt amb la documentació justificativa de les operacions desenvolupades, serà remès al Ministeri de Treball i Assumptes Socials per a l’obtenció de la seva conformitat.

En cas de dèficit, la Comissió Liquidadora sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General les operacions liquidatòries realitzades i l’oportuna proposta de cancel·lació del dèficit, que podrà eixugar-se mitjançant aportacions de les Mútues associades en l’últim exercici liquidat, determinant-se el seu import en proporció a les quotes aportades a l’Associació per cada una de les Mútues associades durant el mateix exercici i tenint en compte l’origen de les obligacions liquidades. L’acord que s’adopti quedarà supeditat a l’aprovació del Ministeri de Treball i Assumpte Socials, per a la qual cosa es remetrà al mateix el referit acord d’aprovació de la liquidació, junt amb la documentació justificativa de les operacions desenvolupades.

Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

ARTICLE 37.- La Responsabilitat de l’Associació enfront a tercers quedarà limitada al seu propi Patrimoni. La responsabilitat de les Entitats associades respecte a l’associació es limitarà a les aportacions. En cap cas s’estendrà la responsabilitat econòmica de l’associació al patrimoni dels seus membres en allò que excedeixi les aportacions vàlidament establertes.

 Tornar a pàgina principal2veureM.gif (1337 bytes)Tornar a inici

Tornar a pàgina principal